Algemene voorwaarden:


1. Algemeen
1.1. Deze huurvoorwaarden hebben betrekking op de losse verhuur van mountainbikes door Rentamountainbike.com
1.2. Onder de door Rentamountainbike.com verhuurde mountainbikes wordt mede verstaan alle toebehoren, waaronder helm, vignet, bidonhouders en eventuele andere accessoires, hierna te noemen het verhuurde.

2. Betaling en prijzen
2.1. Het huurtarief dient voor aanvang van de huurperiode per via de betaalmodule op de website voldaan te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Eventueel kan lokaal op de verhuurlocatie de QR code op de mountainbike worden gescand waarna alsnog via de betaalmodule op de website het bedrag kan worden overgemaakt.
2.2 De prijzen worden gepubliceerd op de website van Rentamountainbike.com en zijn inclusief BTW.

3. Levering en terugbezorgen
3.1. Huurder dient bij levering van het verhuurde een geldig legitimatiebewijs te overleggen.
3.2. Huurder dient het verhuurde op het adres van de betreffende verhuurlocatie op te halen en uiterlijk op het op de webpagina van de betreffende verhuurlocatie bepaalde tijdstip terug te brengen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.3. Vroegtijdig terugbezorgen of later ophalen van het verhuurde geeft geen recht op terugbetaling van de huur.
3.4. Bij te late terug bezorging wordt aan huurder de dagprijs van de verhuurde mountainbike in rekening gebracht.

4. Staat en controle verhuurde
4.1. Huurder verklaart het verhuurde in goede staat te hebben ontvangen. Rentamountainbike.com wordt geacht het verhuurde in goede staat te hebben afgeleverd.
4.2. Huurder wordt geacht, direct na ontvangst, het verhuurde op gebreken te hebben gecontroleerd. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dient huurder dit terstond te melden en vast te laten leggen.

5. Verplichtingen huurder
5.1. De huurder dient het verhuurde zorgvuldig te behandelen en te gebruiken en mag geen veranderingen aan het verhuurde aanbrengen.
5.2. Het is huurder niet toegestaan om het verhuurde aan derden in gebruik te geven, waaronder begrepen wordt het in onderverhuur geven of de huurrechten geheel of gedeeltelijk over te dragen.
5.3. Het is de huurder niet toegestaan om het verhuurde zonder toezicht en/of onafgesloten achter te laten op een zodanige wijze dat er enige kans bestaat op diefstal, gebruik door derden of beschadiging door derden.
5.4. Het is de huurder niet toegestaan om de gehuurde mountainbike elders te gebruiken dan op mountainbikeparcoursen en toegangswegen tot die parcoursen binnen fietsafstand van de betreffende locatie.

6. Schade en gebreken
6.1. Gedurende de tijd tussen het moment dat het verhuurde door huurder is ontvangen en het moment waarop deze is terugbezorgd is het risico van beschadiging, diefstal, verloren gaan of teniet gaan van het verhuurde voor rekening en risico van huurder.
6.2. Huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het verhuurde, alsmede diefstal van het verhuurde, terstond aan Rentamountainbike.com te melden.
6.3. Veranderingen en/of reparaties aan het verhuurde mogen uitsluitend door of in opdracht van Rentamountainbike.com worden verricht.
6.4. Rentamountainbike.com is gerechtigd zo nodige extra kosten voor reparatie, vervoer en berging, aangiften van vermissingen e.d. aan huurder in rekening te brengen.
6.5. In geval van schade aan het verhuurde, zal huurder de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen datum aan Rentamountainbike.com voldoen. Direct na inleveren van de mountainbike dient huurder contact op te nemen met Rentamountainbike.com over de schade.
6.6 De huurder is zelf verantwoordelijk voor het terugbrengen van de gehuurde mountainbike naar de betreffende verhuurlocatie bij materiaalpech of andere redenen waardoor het niet direct mogelijk is de mountainbike fietsend op de verhuurlocatie terug te brengen.

7. Aansprakelijkheid
7.1. Het (gebruik van) verhuurde is niet verzekerd tegen diefstal, beschadiging of letsel aan zijde van de huurder/deelnemer. Het huren en berijden van het verhuurde geschiedt dan ook geheel op eigen risico van de huurder/deelnemer, die voorts aansprakelijk is voor de gevolgen van diefstal, beschadiging en alle overige schade, ongeacht aard of oorzaak, waaronder schade aan het verhuurde, anders dan gebreken aan het verhuurde zelf die ten gevolge van normaal gebruik en normale slijtage kan zijn ontstaan, die in redelijkheid niet voor rekening van de huurder dient te komen.
7.2. De huurder/bestuurder dient zelf een adequate WA-verzekering en een voor de activiteit adequate ongevallenverzekering af te sluiten.
7.3. Bij diefstal, vermissing of in geval het verhuurde geheel verloren gaat ten gevolge van een ongeval of enige ander van buiten komend onheil, stelt Rentamountainbike.com de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het verhuurde inclusief BTW, onverlet de verplichting tot vergoeding van bijkomende schade, waaronder huurderving.

8. Opzegging / beëindiging
8.1. De huurovereenkomst kan door Rentamountainbike.com met onmiddellijke ingang worden opgezegd als huurder enige verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt. Huurder is dan verplicht het verhuurde terstond aan Rentamountainbike.com te retourneren, indien huurder dit nalaat, heeft Rentamountainbike.com het recht het verhuurde terug te halen.
8.2. Wijzigingen in een overeenkomst zijn slechts dan geldig indien deze voor de verhuurder schriftelijk of per e-mail aan de huurder zijn bevestigd.
8.3. Annulering bij de reservering van een enkele mountainbike is altijd kosteloos. Bij reservering van 2 of meer mountainbikes is annulering tot 24 uur voor aanvang van de huurperiode tevens kosteloos. Binnen 24 uur heeft huurder de mogelijkheid in overleg met Rentamountainbike.com een nieuwe reservering te plannen of een coupon te ontvangen voor een nieuwe reservering. (Slecht weer garantie)
8.4. Verhuurder is gerechtigd de overeenkomst zonder verplichtingen jegens huurder en zonder opgave van redenen te annuleren tot 2 dagen vóór aanvang van de huurtermijn. Na die periode is verhuurder gehouden tot vergoeding van de huursom, die huurder bij doorgang van de overeenkomst verschuldigd zou zijn geweest. Verhuurder blijft echter gerechtigd om in geval te harer beoordeling de weersomstandigheden het gebruik van het verhuurde met het oog op de veiligheid van de huurder/deelnemer of de kans op schade aan het verhuurde niet verantwoord is, tot aan de aanvang van de huurovereenkomst eenzijdig te annuleren zonder enige schadeplichtigheid. Ook het tussentijds afbreken van de huurovereenkomst is om redenen als in de vorige volzin bedoeld door de verhuurder mogelijk.

9. Veiligheid en verantwoordelijkheid
9.1. De huurder is verantwoordelijk voor het dragen van passende beschermende uitrusting tijdens het gebruik van de mountainbike(s), waaronder een helm.
9.2. Rentamountainbike.com raadt ten zeerste aan om voor vertrek de staat van de gehuurde mountainbike(s) te controleren, inclusief remmen, bandenspanning en algemene werking.
9.3 Als een mountainbike wordt gehuurd zonder begeleidende gids, verklaart de huurder hierbij over voldoende ervaring en capaciteit te beschikken om veilig te kunnen mountainbiken op de betreffende mountainbikeparcoursen van de mountainbikeverhuurlocatie.

10. Verlies en diefstal
10.1. In geval van verlies of diefstal van het verhuurde dient de huurder Rentamountainbike.com onmiddellijk op de hoogte te stellen en de lokale autoriteiten te informeren door aangifte te doen.
10.2. Huurder is verantwoordelijk voor alle kosten met betrekking tot het verlies of de diefstal van het verhuurde, inclusief maar niet beperkt tot de kosten van vervanging en eventuele bijkomende administratiekosten.

11. Verlenging van de huurperiode
11.1. Mountainbikes van Rentamountainbike.com kunnen uitsluitend per dag worden gehuurd. Bij de verhuur van meerdere dagen dient de mountainbike op de dag zelf terug te worden gebracht en de volgende dag weer opgehaald te worden, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.
11.2. Extra kosten voor verlenging van de huurperiode zullen worden berekend op basis van het geldende tarief van Rentamountainbike.com.

12. Teruggave van het gehuurde
12.1. Bij het terugbrengen van het verhuurde dient huurder ervoor te zorgen dat het in dezelfde staat verkeert als bij aanvang van de huurperiode, met uitzondering van normale slijtage.

13. Gedragscode
13.1. Huurder dient zich te houden aan alle lokale verordeningen, regels en voorschriften met betrekking tot het gebruik van mountainbikes, inclusief maar niet beperkt tot toegang tot paden, parken en natuurgebieden.
13.2. Huurder zal de omgeving respecteren en geen schade toebrengen aan de natuurlijke habitat, paden of eigendommen tijdens het gebruik van de gehuurde mountainbike(s).